Avís legal

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular d'aquesta website és ANDREU ESTEVE ESCAYOL) amb domicili en el carrer Baldomer Solá nº5 08915 de Barcelona, amb nombre de C.I.F 37257133P. correu electrònic de contacte andreuesteve@carf.cat.

2.- DRET D'INFORMACIÓ

Segons el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) li informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà en la web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal com vostè ens els cedeixi, a un fitxer de nom BDGAAEE. inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l'Agència Espanyola de Protecció de dades. ANDREU ESTEVE ESCAYOL és el responsable d'aquest fitxer.

Les seves dades seran utilitzades per a la prestació dels serveis que ens sol·liciti i per enviar-li informació sobre els nostres productes i ofertes a través del correu electrònic o adreça postal.

En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en l'ordenament i, especialment en la LOPD i en la LSSI . Per exercitar els esmentats drets pot dirigir-se per escrit a ANDREU ESTEVE ESCAYOL carrer Baldomer Solá 5, 08915 BARCELONA, contactar per telèfon al 933886034 o enviar un correu electrònic a l'adreça andreuesteve@carf.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” en l'assumpte

3.- CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba en tots els formularis de recollida de dades.

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemats en la Base de Dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

4.- SEGURETAT

Posem en el seu coneixement que el fitxer abans esmentat disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE n. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.I 14/12/1999).

5.- NORMES D'ÚS DEL PORTAL

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L'usuari accepta aquestes condicions d'ús.

6.1.- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web i en els nostres blogs de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se l'empresa titular del domini l'exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

  • a. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  • b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  • c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • d. La protecció de la joventut i de la infància.
  • e. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat
  • f. El respecte a la propietat intel·lectual del que s’ha publicat
  • g. En general, el respecte a la legalitat vigent

6.2.- PARTICULARS

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fora necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple opinions a través del seu facebook) que ANDREU ESTEVE ESCAYOL ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de para:

  • a. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de ANDREU ESTEVE ESCAYOL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • b. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

ANDREU ESTEVE ESCAYOL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, ANDREU ESTEVE ESCAYOL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ANDREU ESTEVE ESCAYOL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de ANDREU ESTEVE ESCAYOL

7.- RESPONSABILITAT

ANDREU ESTEVE ESCAYOL no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de ANDREU ESTEVE ESCAYOL a través d'enllaços.

8.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

ANDREU ESTEVE ESCAYOL podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Una vegada modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre ANDREU ESTEVE ESCAYOL i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.